Филтрирай по:

Тип на поръчката:За архив процедури преди 01.10.2014

Плащания под праговете

Предварителни обявления

Актуализации към договори

Публикации от АОП

Търсене по:

Заглавие:

ИЛИ

Дата От:

Дата До:ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРИ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД ТЪРГОВИЩЕ
Съгласно чл.8б и чл. 22г от ЗОП


Одобрени със Заповед №638/30.09.2014г.на Управителя на „Водоснабдяване и Канализация“ ООД Търговище
(в сила от 01.10.2014г.)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ


    Чл.1 (1) Настоящите вътрешни правила уреждат: реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки.
    (2) Тези правила определят принципите, условията и реда за възлагане на обществени поръчки с цел осигуряване на ефективност при разходването на средства при доставка на стоки, предоставянето на услуги и строителство.
    (3) Основните принципи при възлагането на обществените поръчки са:
    1. публичност и прозрачност;
    2. свободна и лоялна конкуренция;
    3. равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Раздел II
ПРИЛОЖНО ПОЛЕ


    Чл.2 (1) С вътрешните правила се регламентират организацията и дейността по планирането, подготовка, провеждането и контрола на процедурите за възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки.
    (2) С вътрешните правила се определят реда и условията за осъществяване  на превантивен, текущ и последващ контрол по отношение на реда на ЗОП.
    (3) Вътрешните правила се прилагат от всички длъжностни лица, които имат задължение по изпълнение на дейностите по организиране и провеждането на обществените поръчки. Не се допуска разделянето на обществените поръчки с цел заобикаляне на закона.
    (4) Възлагането на обществените поръчки се провежда в съответствие с разпоредбите на ЗОП. Стойността на планираните обществени пръчки, която се определя към датата на решението за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка се определя съгласно посоченото в чл.14 от ЗОП, като се възлагат чрез регламентираните в чл.16 от ЗОП видове процедури или по реда на глава осма „а” от ЗОП.
    (5) При обществени поръчки със стойности регламентирани в чл.14, ал.5 и 6 от ЗОП не се прилагат процедурите по ЗОП и условията по реда на глава осма „а” в тези случаи се прилагат и спазват условията и изискванията регламентирани в настоящите Правила, като при доставки или услуги, или конкурс за проект може да не се сключва писмен договор, като разхода се доказва чрез първични платежни документи, но задължително се сключва писмен договор при поръчки за строителство.
    Чл.3 (1) На контрол съобразно тези Правила подлежат дейностите по планиране, подготовка, провеждане и възлагане на обществени поръчки и изпълнението на договорите за обществени поръчки в Дружеството.
    (2) Контролът върху дейностите по планиране, подготовка, провеждане и възлагане на обществени поръчки е предварителен, текущ и последващ, и се осъществява от вътрешеният одитор и отдел „Обществени поръчки”.
    (3) Във фазата на определяне на бюджет и при изпълнение на договорите за обществени поръчки относно разходването на финансови средства контролът се осъществява от главния счетоводител.
    (4) Общият контрол за законосъобразното реализиране на реда и условията за планиране, подготовка, провеждане и възлагане на обществени поръчки, и изпълнението на договорите за обществени поръчки се осъществява от заместник управителя на Дружеството.

Глава втора
ПЛАНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Раздел I
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ


    Чл.4 (1) Процеса по възлагане и изпълнение на обществените поръчки включва анализ, планиране и определяне на потребностите и необходимостта от предоставяне на услуги, извършване на доставки или строителство за реализиране целите и плановете на Дружеството за определен период от време.
(2) Процесът по планиране на обществените поръчки обхваща изпълнението на следните дейности:
1. заявяване на потребностите от лицата-заявители, определени от настоящите Правила от доставки на стоки, услуги или строителство, тяхното обобщаване и анализ;
2. изготвяне на разчет за необходимите средства за финансиране на потребностите по т.1 и изчисляване на прогнозната стойност на предстоящите за възлагане обществени поръчки;
3. определяне на приложимия ред за възлагане на обществените поръчки, съгласно ЗОП;
4. разпределяне на отговорностите по подготовката на документацията за възлагане на обществените поръчки между отговорните структурни звена;
    5. изготвяне и приемане на план-график на обществените поръчки за следващата финансова година.
    (3) Всички ръководител райони, както и всички ръководител отдели трябва да представят на заместник управителя на Дружеството до 15 ноември, комплексни докладни записки по образец – Приложение №1 към настоящите Правила за потребностите от доставки на стоки, услуги или строителство.
    (4) Комплексната докладна записка с обобщена информация за планираните обществени поръчки за следващата финансова година има следното задължително съдържание:
    1. Предмет на поръчката, описание на предмета на поръчката, количество и обем, включително на обособените позиции /когато е приложимо/;
    2. Техническа спецификация, изготвена и подписана от лице с професионална компетентност по предмета на поръчката, съгласно §1 от Допълнителните разпоредби на настоящите Правила;
    3. Изисквания за изпълнение на поръчката (начин за изпълнение, етапи при изпълнение и др. конкретни изисквания);
    4. Планирана стойност на поръчката;
    5. Срок за изпълнение;
    6. Място на изпълнение;
    7. Лицето, което ще дава разяснения по условията на обществената поръчка и което ще осъществява контрол по изпълнението на договора;
    8. Изисквания за доказване на технически възможности и/или квалификацията на участника, както и нужните документи, съобразно предмета на поръчката (сертификати, удостоверения,  техническо оборудване и др.);
    9. Критерии за оценка на офертите, а при критерий „икономически най-изгодна оферта” и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест или подреждането им по важност в низходящ ред, когато по обективни причини е невъзможно да се посочи относителната им тежест;
    10. Методика за оценка на офертите при критерий „икономически най-изгодна оферта”, изготвена и подписана от лице с професионална компетентност по предмета на поръчката;
    11. Гаранция за участие /в проценти, не повече от 1% от стойността на поръчката/;
    12. Гаранция за изпълнение /в проценти, не повече от 5% стойността на поръчката/;
    13. Други уточнения и изисквания за изпълнение на поръчката;
    14. При обществени поръчки свързани със строителство се прилагат заверени за вярност копия на остойностени количествени сметки и подписани от длъжностно лице, което ги е изготвило;
    15. При обществени поръчки свързани с ново строителство или довършителни дейности при новото строителство се прилагат всички налични проекти;
    16. При обществени поръчки на които се дава възможност на участниците да се запознаят с обектите по обществената поръчка да се посочи длъжностно лице което ще отговаря за огледите, дати и часове за същите;
    17. Приблизителна начална дата за стартиране подготовката на обществената поръчка;
    18. Мотиви от необходимостта за провеждането на обществената поръчка (посочва се подробно нуждата от закупуването, извършването на услугата или строителството).
    (5) При неспазване на информацията в указания срок в ал.3 от настоящите Правила срок заместник управителят на Дружеството изисква подробно писмено становище от съответния заявител на обществена поръчка за причините, предизвикали забавянето, като дава нов срок за представяне на комплексна докладна записка, който не може да бъде по-късен от 15 декември.
    (6) Обявяването на обществена поръчка, която не е посочена в комплексна докладна записка на някой от заявителите по ал.3 от настоящите Правила, не се допуска.
    (7) По изключение обявяването на обществена поръчка, която не е посочена в комплексната докладна записка на някой от заявителите по ал.3 от настоящите Правила, се допуска в случаите, когато потребността е възникнала внезапно, неотложно и при изключителни обстоятелства, поради което необходимостта не е могла да бъде предвидена. Необходимостта от такава обществена поръчка се обосновава подробно в докладната записка от съответния заявител.
   
Раздел ІІ
ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАН-ГРАФИК


    Чл.5 (1) Изготвяне на план–график.
    След одобряване от заместник управителя на дружеството на комплексните докладни записки, същите се представят за утвърждаване от Управителя на Дружеството. След тяхното утвърждаване се изготвя план-график – Приложение №2 от настоящите Правила от заместник управителя, съвместно с главния счетоводител и главния юрисконсулт на Дружеството за изпълнението на обществените поръчки, необходими за реализирането на комплексните докладни записки.
    План-графикът по същество представлява документ описващ основните данни за обществените поръчки, хронологията и взаимовръзките на отделните задачи и дейности подлежащи на изпълнение и се изготвя със следното съдържание:
    1.Описание на обекта и предмета на обществената поръчка;
    2.Вид на процедурата на обществената поръчка;
    3.Кратко описание на предмета и обема на обществената поръчка;
    4.Планирана прогнозна стойност без включен ДДС;
    5.Предвиждане на обособени позиции и планираната стойност на всяка една от тях без включен ДДС.
    6.Прогнозен период за подготовка, възлагане и изпълнение на обществената поръчка с уточнени:
    -Приблизителна дата за обявяване на процедурата;
    - Срок за изпълнение на обществената поръчка /срок на договора/;
    -Длъжностните лица, които са пряко отговорни за подготовката, възлагането, изготвянето на задание и изпълнението на конкретната поръчка;
    7.Изготвеният от заместник управителя план-график се представя на Управителя на Дружеството за утвърждаването му.
    8.Всички съгласувания по подготовката и провеждането на процедурите и сключването на договорите се изпълняват в срока определен в План-графика.
    (2) Изготвеният годишен план-график за предстоящите за обявяване и реализиране обществени поръчки се представя от заместник управителя на Дружеството за утвърждаване от Управителя в срок до 31 декември.
    (3) Утвърденият със заповед на Управителя на Дружеството план-график се предоставя на заместник управителя на Дружеството, заявителите на обществени поръчки, на главния счетоводител и на главния юрисконсулт за сведение и изпълнение.
    (4) Контролът по изпълнение на утвърдения план-график се осъществява от заместник управителя на Дружеството.
(5) Изменението на план-графика на обществените поръчки се извършва по реда за неговото приемане.
    (6) План-графикът на обществените поръчки не се изменя, когато се налага възлагане на доставка, услуга или строителство на стойност, допускаща свободен избор на изпълнител.
   
Глава трета
ПОДГОТОВКА И ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел I
ПОДГОТОВКА ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ


    Чл.6 Възлагането на обществени поръчки се извършва в изпълнение на инвестиционната програма, одобрения бизнес план на Дружеството и утвърдения от Управителя на Дружеството план-график за обявяване на обществени поръчки за съответната финансова година.
    Чл.7 (1) Лицата, които са подготвили техническите спецификации и методиката за оценка на офертите (при критерий „икономически най-изгодна оферта”) задължително подписват съответните документи.
    (2) Лицата по ал.1 и/или заявителите на обществени поръчки могат да използват външни експерти за изготвяне на технически спецификации и методики за оценка в случаите, когато предметът на обществената поръчка представлява техническа сложност или няма служител на Възложителя с подходяща професионална компетентност. Външен експерт може да бъде лице от списъка на АОП по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП или други с подходяща компетентност. За работата им се дължи възнаграждение, което подлежи на предварително договаряне.
    Чл.8 При представяне на непълен комплект документи, необходими за обявяването на всяка конкретна процедура, съгласно изискванията на чл.4, ал.4 от настоящите Правила, Ръководител Обществени поръчки ги изисква писмено в определен от него срок от изготвилия докладната записка заявител, както и от лицето изготвило техническата спецификация и методика за оценка на офертите.
    Чл.9 Всички нужни документи, изготвени от отговорните по съответната обществена поръчка лица се представят окомплектовани в съответствие с утвърдения план-график срок в отдел „Обществени поръчки” с цел възлагане, провеждане на съответната процедура съгласно разпоредбите на ЗОП.
   
Глава четвърта
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Раздел I
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ПО ЧЛ. 16 ОТ ЗОП

    Чл.10 (1) Решенията и обявленията за откриване на процедури за провеждане на обществени поръчки, както и документацията за участие, съдържаща указания към участниците, се изготвят от отдел „Обществени поръчки” въз основа на изготвените задания съгласно настоящите Правила.
    (2) Решенията и обявленията се изпращат до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра, в тридневен срок от датата на одобряването им от Управителя на Дружеството.
    (3) След публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки Администратор информационни системи изпраща съобщение до средствата за масово осведомяване за обществената поръчка.
    Чл.11 Когато до 10 дни след публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки постъпят писмени предложения от трети лица за промени в обявлението и/или документацията поради твърдяна нередност, пропуск или явна фактическа грешка, те се насочват с резолюция от Управителя до ръководител „Обществени поръчки” относно необходимостта от изменение на условията на поръчката в необходимите от закона граници.
     Чл.12 (1) При провеждане на процедури на договаряне, поканите към кандидатите се съгласуват от заявителя на конкретната обществена поръчка преди подписването им от Управителя на Дружеството.
    (2) При провеждане на ограничена процедура, поканите към определените след предварителен подбор участници се съгласуват от заявителя на конкретната обществена поръчка преди подписването им от Управителя на Дружеството.
    (3) При провеждане на процедура по състезателен диалог, поканите за предоставяне на оферти се съгласуват от заявителя на конкретната обществена поръчка, преди подписването им от Управителя на Дружеството.
    Чл.13 (1) Одобрените от Управителя на Дружеството документации за участие в обществени поръчки се публикуват на Профила на купувача на Възложителя в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.
    (2) При искане от лице да получи документацията на място, същата се предоставя от отдел „Обществени поръчки” или се изпраща за сметка на лицето от отдел „Деловодство”. В този случай заплащане се изисква само ако в обявлението за обществена поръчка има посочена цена.
    (3) Служителите от отдел „Деловодство” отговарят за изпращането на документациите за участие на всяко лице, поискало това за негова сметка, както и за съхраняването на получените оферти до деня на първото заседание на комисията.
    Чл.14 (1) Всички комуникации и действия между възложителя и участниците, свързани с провеждането на всяка конкретна процедура са в писмен вид.
    (2) Участниците може да представят своите писма, уведомления и/или оферти чрез факс, препоръчано писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до възложителя, съответно до лицето за контакт, посочено в обявлението за откриване на конкретната обществена поръчка.
    (3) Заявителят на обществената поръчка има задължението да изготвя и подписва отговори на искания за разяснения по документацията за участие в 4-дневен срок от постъпване на искането.
    (4) Разяснението се прилага в документацията от отдел „Обществени поръчки”.
    Чл.15 (1) Подадените оферти за участие в обявените обществени поръчки се завеждат във входящия регистър в отдел „Деловодство”, в който се записват данни за: предмета на поръчката, обособената позиция, за която се подава офертата (при процедура с обособени позиции), наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Върху всяка оферта се поставя входящ номер, дата и час, за което на приносителя се издава документ.
    (2) Офертите могат да се подават лично или по пощата, чрез препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. За дата и час на получаване, се счита датата и часа на получаване в отдел „Деловодство” на Дружеството, удостоверено с вписването на офертата във входящия регистър.
    (3) Служителят от отдел „Деловодство“ записва всички данни и адрес за кореспонденция на участника, в момента на подаване на офертата и изготвя списък на подадените оферти за всяка обществена поръчка по отделно.
    (4) Не се приемат и незабавно се връщат от отдел „Деловодство” оферти или заявления за участие, които са получени след изтичане на крайния срок за подаването им, както и такива, които са в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
Чл.16 (1) Когато в първоначално определения срок за подаване на оферти или заявления за участие не са постъпили такива или е постъпила само една оферта или заявление, отдел „Деловодство” незабавно уведомява ръководител „Обществени поръчки”. След съгласуване с Управителя се предлага:
1. удължаване на срока за подаване на оферти или заявления за участие чрез публикуване на решение за промяна;
2. прекратяване на процедурата;
3. назначаване на комисия за провеждане на процедурата – само в хипотезата на една постъпила оферта или заявление за участие.
    Чл.17 В определения ден за отваряне и разглеждане на офертите служител от отдел „Деловодство” ги предава на председателя на комисията, назначена на разглеждане, оценка и класиране на предложенията на участниците в съответната обществена поръчка.
    Чл.18 (1) Управителят на Дружеството назначава със заповед комисия за разглеждане и оценяване на офертите и определя нейния състав, в т.ч. председател, членове и резервни членове. Съставът на комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима, а в случаите по чл.14, ал.3 от ЗОП – най-малко трима, един от които задължително е правоспособен юрист, а най-малко половината от останалите членове са лица, притежаващи необходимата професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.
(2) Като членове на комисията се назначават:
1. юрист от отдел „Правен”;
2. служители от структурните звена, чиито функционални задължения са свързани с предмета на поръчката, ако същите имат професионална компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка;
3. други лица, вкл. външни експерти, с професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката.
(3) С изключение на юриста в комисията, поне за половината от останалите членове трябва да бъде доказана професионална компетентност, свързана с предмета на обществената поръчка.
(4) Когато се възлага обществена поръчка за строителство на стойност равна или по-висока от 9 779 000 лв. (без ДДС) като член на комисията задължително се включва външен експерт от списъка по чл.19, ал.2, т.8 от ЗОП, избран чрез жребий по правила, съгласно ППЗОП.
    (5) Председателят на комисията има статут на член на комисията, като изпълнява и следните задължения:
1. ръководи заседанията на комисията, организира и координира работата й;
2. следи за спазване на определения срок за работата на комисията;
3. уведомява своевременно Управителя за необходимостта от определяне на нов член на комисията, в случаите, когато редовен член не може да бъде заместен от резервен такъв;
4. подписва кореспонденцията с кандидатите или участниците в процедурата, в предвидените от закона случаи;
5. подписва съобщението за обявяване датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти в съответната процедура, което се публикува на Профила на купувача на Дружеството;
6. организира предаването на протокола на Управителя на Дружеството за приключване на работа на комисията, а при процедура на договаряне без обявление - и на доклад.
    (6) Заповедта по ал.1 се изготвя от ръководител „Обществени поръчки”.
    (7) При открита процедура, комисията се назначава след изтичане на срока за приемане на оферти, а при ограничена процедура, състезателен диалог или процедури на договаряне - след изтичане на срока за приемане на заявленията за участие, съгласно ЗОП.
    (8) В заповедите по ал.1 се определя срок, в който комисията да приключи своята работа, който не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите.
Чл.19 (1) След назначаване на комисията и получаване на списъка с офертите или заявленията за участие, всички членове и консултанти, ако има такива, попълват декларации за обстоятелствата по чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП.
(2) Определените резервни членове попълват декларации само в случай, че встъпят за участие в работата на комисията на мястото на титулярен член.
Чл.20 Когато при разглеждане на документите от плик № 1 комисията установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, съставеният протокол, в който са отразени констатациите на комисията, се изпраща на всички кандидати/участници в процедурата от председателя на комисията, в деня на публикуването му на профила на купувача.
Чл.21 Не по-късно от 2 /два/ работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения в плик №3, председателят на комисията подписва съобщение за датата, мястото и часа за провеждане на публичното заседание. Когато критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта”, в съобщението се посочват и резултатите от оценяването  на офертите по другите показатели за оценка.
    Чл.22 (1) Комисията разглежда офертите и ги оценява в съответствие с предварително обявената „Методика за оценка на предложенията” от документацията за участие в съответната процедура (в случаите, когато критерият за оценка е „икономически най-изгодна оферта”).
    (2) Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, в обем и съдържание, съгласно изискванията на ЗОП. Комисията приключва своята работа с подписване на протокола от всички членове и предаването му на Управителя на Дружеството.
    Чл.23 (1) Управителят на Дружеството в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.
    (2) Отговорността и контрола по изготвянето на мотивираното решение и спазването на посоченият срок е на отдел „Обществени поръчки”.
    (3) В решението по ал.1 Управителя посочва и отстранените от участие в процедурата участници и оферти и мотивите за отстраняването им.
    (4) Управителя изпраща решението по ал.1 на участниците в тридневен срок от издаването му.
    (5) Отговорност за дейността по изпращането на решението по ал.1 на участниците е на отдел „Деловодство”.
    Чл.24 При процедури на договаряне, направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник се отразяват в отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника. След провеждане на договарянето комисията изготвя доклад до Управителя на Дружеството, в който предлага класиране на участниците, за процедиране по аналогичен с откритите процедури начин.
    Чл.25 Отдел „Обществени поръчки” изготвя документацията по провеждането на процедурите, протоколи, уведомителни писма и решения за завършване на процедурите.
     Чл.26 (1) Отдел „Обществени поръчки” незабавно уведомява Управителя на Дружеството за всяка жалба, подадена срещу действие, бездействие или решение, свързано с провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка.
(2) Отдел „Обществени поръчки” окомплектова необходимата документация във връзка с подадената жалба за изпращане до компетентния орган, като при необходимост има право да изиска становище от структурното звено подготвило заданието по съответната обществена поръчка.
    (3) Главният юрисконсулт осъществява процесуалното представителство по образуваните дела.


Раздел ІІ
ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЧРЕЗ
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО СМИСЪЛА НА ГЛАВА ОСМА ”А”, ЧЛ.101а-ЧЛ.101ж
 ОТ ЗОП


    Чл.27 (1) Правилата по настоящия раздел се прилагат, при обществени поръчки, с обект по чл.3, ал.1 от ЗОП, когато стойността на обществената поръчка, без вкл. ДДС са в рамките на праговете, предвидени в чл.14, ал.4 от ЗОП.
    (2) В срокове, съответстващи с утвърдения план-график отнасящи се по обществени поръчки, съгласно чл.14, ал.4 от ЗОП се представят в отдел „Обществени поръчки” окомплектовани всички нужни документи, съгласно чл.4, ал.4 от настоящите Правила, изготвени от отговорните по съответната обществена поръчка лица с цел възлагане и провеждане на съответната поръчка.
    (3) При представяне на непълен комплект документи, необходими за обявяването на обществената поръчка, ръководител „Обществени поръчки” ги изисква писмено в определен от него срок от изготвилия докладната записка заявител, както и от лицето изготвило техническата спецификация и методика за оценка на офертите.

    (4) В срок от 3 работни дни от представянето на документите по ал.2 отдел „Обществени поръчки” изготвя заповед за възлагането на обществената поръчка, както и покана по образец, утвърден от АОП, технически спецификации, проект на договор и приложение към публичната покана, в случаите, когато е необходимо. В поканата се определят и дата, час и място на отваряне на офертите.
    (5) Управителя на Дружеството съгласно утвърдената докладната записка от заявителя и утвърдения план-график подписва изготвената заповед за възлагането на обществената поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП, с която назначава да се публикува публичната покана в Портала на обществените поръчки и в електронната страница на „ВиК” ООД в Профила на купувача; одобрява съдържанието на публичната покана и приложенията към нея и определя комисия за получаването, разглеждането и оценката на офертите. В комисията се включват най-малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. Със заповедта Управителя определя предмета на поръчката, изисквания за изпълнението й, като определя срок на работата на комисията за получаването, разглеждането, оценката на офертите и класиране на участниците. Протокола се представя на Управителя за утвърждаване в указания срок в заповедта срок.
    (6) В деня на публикуването на публичната покана в ПОП и Профила на купувача, Администратор информационни системи изпраща съобщение до средствата за масово осведомяване - БТА, 3 печатни медии и три лицензирани радио - и телевизионни оператори. Управителя може да изпрати съобщение за поканата и до избрани от него лица без да променя условията й. В съобщението не може да се съдържа повече информация от тази в поканата, публикувана на портала.
    (7) Срокът за получаване на оферти не може да бъде по-кратък от 7 /седем/ работни дни и започва да тече от деня, който следва деня на публикуването на поканата в профила на купувача.
    (8) При писмено искане, направено до 3 дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, заявителят или лицето, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на обществената поръчката има задължение да отговаря на постъпили искания за разяснения по условията на поръчката най-късно на следващия ден след постъпване на искането.
    Чл.28 (1) Постъпилите оферти се завеждат във входящия регистър в отдел „Деловодство”, като върху тях се отбелязват входящия номер, дата и час на постъпване.
    (2) Офертите, следва да бъдат в запечатан непрозрачен плик.
    Чл.29 (1) След получаване на офертите членовете на комисията представят декларации за обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.2-4 от ЗОП.
    (2) Ред за разглеждане на офертите. Назначената от възложителя комисия извършва последователно следните действия:
    1. В указаните в публичната покана дата, час и място отваря офертите при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП;
    2. Обявява ценовите предложения;
    3. Предлага по един представител от присъстващите участници да подпишат техническите и ценовите предложения.
    4. С тези действия приключва публичната част от заседанието на комисията. Комисията продължава работа по проверка на комплектността на офертите и съответствието им с критериите за подбор и други изисквания на Възложителя.
    5. Когато установи липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола, подготвя и изпраща уведомление до участниците за представяне на липсващите документи.
    6. Участниците представят исканите от комисията съответни документи по т.5 в  отдел „Деловодство” в срок до 5 /пет/ работни дни от получаване на уведомлението.
    7. Когато е установена липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Публичната покана и приложенията към нея (в случаите, когато има такива), да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от Възложителя критерии за подбор.
    8. След изтичането на срока по т.6 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи, относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя.
    9. Комисията разглежда техническото предложение на допуснатите оферти за съответствие с изискванията на Възложителя.
    10. При критерий „Икономически най-изгодна оферта“ комисията извършва оценяване на техническите предложения, съобразно утвърдената методика.
    11. Комисията разглежда ценовите предложения на допуснатите оферти, съгласно изискванията на Възложителя. 
    12. Комисията отстранява участниците, непредставили исканите документи съгласно критериите за подбор по т.6. и участниците с несъответстващи предложения. В случаите на отстраняване, комисията не се позовава на разпоредбите и основанията на чл.69 от ЗОП, а описва в протокола само отклоненията и несъответствията на изискванията на Възложителя.    13. Председателя на комисията отговаря за изготвянето на уведомлението за отстраняването на участник от поръчката. Отдел „Деловодство” отговаря за изпращането и предвижването на уведомлението до участниците.
    14. При критерий „Икономически най-изгодна оферта“ извършва оценяване на ценовите предложения, съобразно утвърдената методика.
    15. При критерий „Най-ниска цена“ извършва класиране на допуснатите участници на база предложената от тях най-ниска цена.
    16. При критерий „Икономически най-изгодна оферта“ извършва класиране, съобразно утвърдената методика.
    17. Комисията изготвя протокол след приключване на всички заседания за резултатите от работата си за получаването, разглеждането, оценяването и предложенията за класиране и го предоставя за утвърждаване на Управителя.
    Чл.30 (1) Управителят по преценка може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническите спецификации.
    (2) В случаите, когато не е подадена нито една оферта, Управителят по преценка може да възложи изпълнението на поръчката след провеждане на преговори с избран от него изпълнител. В тези случаи възложителят е обвързан от прогнозната стойност, посочена в публичната поканата,  техническите спецификации и проекта на договор, приложени към поканата.
    Чл.31 (1) Управителят сключва писмен договор, изготвен от главният юрисконсулт на Дружеството,  който включва всички предложения от офертата на класирания на първо място участник.
    (2) При сключване на договор класираният на първо място участник представя:
    1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и
    2. декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.
    (3) Управителя по преценка може последователно да предложи сключване на договор при условията на ал.1 и 2 от настоящите Правила с участника, класиран на второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право да сключи договора:
    1. откаже да сключи договор;
    2. не представи някой от документите по ал.2 от настоящите Правила;
    3. не отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 или ал.5 от ЗОП.
    Чл.32 Досието на поръчката, съдържащо докладната записка от заявителя, заповедите на Управителя на Дружеството, поканата, кореспонденцията с участниците, постъпилите оферти, протокола на комисията се съхраняват в отдел „Обществени поръчки" за срок от 3 /три/ години след приключване изпълнението на договора.

Глава пета
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

    Чл.33 (1) Управителят на Дружеството сключва договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура за целия обект на поръчката или за съответната обособена позиция.
    (2) Договорът се сключва след изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите кандидати и/или участници за решението за определяне на изпълнител.
    (3) Договорът се сключва в 1-месечен срок (при процедури по чл.14, ал.1-3 от ЗОП) след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, и след представяне на всички необходими документи за сключване на договора от определения за изпълнител.
    (4) Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор, представен в документацията за участие в процедурата и включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител.
    (5) В случай, че участникът, определен за изпълнител, не представи някой от документите, описани в чл.42, ал.1 от ЗОП или в едномесечен срок от обявяване на решението за избор на изпълнител неоснователно откаже да сключи договор за обществена поръчка, Управителят на Дружеството с решение определя за изпълнител участника, класиран на второ място в процедурата. Вторият класиран участник се поканва писмено за сключването на договор за обществена поръчка, като се уведомява за необходимите документи, които следва да представи към датата на сключването на договор за обществена поръчка.
    (6) В случай, че и вторият класиран участник не представи необходимите документи или откаже да подпише договор, Управителят на Дружеството прекратява процедурата с мотивирано решение.
     Чл.34 Договор за обществена поръчка, сключен след проведена процедура не може да бъде изменян или допълван, освен по изключение при хипотезите, изчерпателно изброени в чл.43, ал.2 от ЗОП.
    Чл.35 Контролът по изпълнение на договора се осъществява от заявителя, „Финансово счетоводен отдел” и вътрешния одитор.
    Чл.36 (1) Заявителя, „Финансово счетоводен отдел” и вътрешния одитор са длъжни да следят стриктно за разходването на средства по договорите по ЗОП, с оглед ненадвишаване на прогнозната им стойност.
    (2) „Финансово счетоводен отдел” и отдел „Обществени поръчки” извършват контрол по изпълнение на договора, относно спазване ценовите и технически предложения, направени от изпълнителя, като са длъжни да уведомят своевременно Управителя на Дружеството при неспазване на съответните предложения.
    (3) Лицата, извършващи контрол по изпълнението на договора са длъжни да уведомят незабавно Управителя на Дружеството преди предсрочното изчерпване на прогнозната обща стойност на договора за обществена поръчка.

Глава шеста
ГАРАНЦИИ

    Чл.37 (1) Гаранциите за участие в процедурата, респ. за изпълнение на договора, се представят в една от следните форми:
    1. депозит на парична сума по сметка на възложителя;
    2. банкова гаранция в полза на възложителя.
    (2) Участникът, съответно определеният за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение на договора.
    (3) Размерът и валутата на гаранциите се определя в обявлението за обществената поръчка. Когато в обявлението е определен размер на гаранцията в лева, чуждестранните участници могат да представят гаранцията в евро с равностоен размер, изчислен по официалния курс „евро за лев”, определен от Българската народна банка.
    (4) Ако участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части, съгласно изискванията на Възложителя.
    (5) Банковите разходи по откриването и по евентуалното усвояване на банковата гаранция са за сметка на участника, съответно на изпълнителя. Участникът, съответно изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на банковата гаранция така, че размерът й да не бъде по-малък от определения в съответната процедура.
    Чл.38 (1) Гаранцията за участие се определя в абсолютна сума, но не повече от 1 на сто от стойността на поръчката.
    (2) Размера на гаранцията за изпълнение на договора се определя като процент от стойността на обществената поръчка, но не повече от 5 на сто от стойността на поръчката без ДДС.
    (3) Възложителят може да не изисква гаранция за участие или за изпълнение, когато:
    1.провежда процедурна на договаряне без обявление или
    2.стойността на поръчката е по чл.14, ал.3 от ЗОП
    (4) В случаите по чл.16г от ЗОП възложителят не изисква гаранции за участие и за изпълнение от специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания;
    Чл.39 (1) Гаранциите за участие се освобождават на:
    1.отстранените кандидати или участници в срок от 5 работни дни след изтичане срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;
    2. класираните на първо и второ място участници – след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок от 5 работни дни, след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.
     (2) Когато в хода на процедурата са изискани и представени гаранции за участие, отдел „Обществени поръчки” следи за изтичане срока за обжалване на решението за класиране и определяне на изпълнител, респ. на решението за прекратяване на процедурата и незабавно уведомява ръководител “Счетоводен отдел” за необходимостта да бъдат освободени или задържани гаранциите на отстранените участници,  на класираните на трето и следващо място участници, както и на класирането на първо и второ място участници.
    (3) За освобождаване на парични гаранции за участие, отдел „Обществени поръчки” уведомява писмено главния счетоводител за името на участника, размера на гаранцията, и банковата сметка, по която следва същата да се възстанови.
    (4) Главният счетоводител отговаря за срочното възстановяване на гаранциите за участие на всички участници.
     
    Чл.40 (1) Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
    (2) Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, в проекта на договор се включва клауза за частично освобождаване на гаранцията по ал.1, съответно на изпълнената част от предмета на обществената поръчка.
    (3) Главния счетоводител отговаря за срочното възстановяване на гаранциите за изпълнение, съгласно условията в договора за възлагането на обществената поръчка.

Глава седма
СЪХРАНЕНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

    Чл.41 (1) До започване работа на комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците в процедурата офертите се съхраняват в отдел „Деловодство”.
    (2) По време на работата на комисията цялата документация заедно с постъпилите оферти се съхранява от отдел „Обществени поръчки“, който я предава на председателя на комисията преди заседание. Съхранението на цялата информация в хода на провеждане на процедурата се извършва по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на офертите.
    (3) След приключване на работата на комисията,  и след сключването на договора за обществена поръчка, цялата документация, както и всички, придружаващи я уведомления, писма и други изискани документи от проведената процедура се съхраняват от отдел „Обществени поръчки”.
    Чл.42 (1) За всяка обществена поръчка се съставя досие, което съдържа всички документи, съставени във връзка с нейното възлагане, провеждане и изпълнение.
    (2) Окомплектованата преписка от проведената обществена поръчка, придружена със опис на съдържащите се всички документи, в това число и подадените оферти се съхранява в отдел „Обществени поръчки” за срок от четири години след прекратяване на процедурата или след приключване изпълнението на договора.
   
Глава осма
КОНТРОЛ ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ДОГОВОРИТЕ


    Чл.43 С осъществяването на цялостен контрол на дейността на Дружеството по планирането, подготовката, провеждането, възлагането на обществени поръчки и изпълнението на договорите за обществени поръчки се цели осигуряване на достоверна информация, проследима и обратна връзка между отделните структурни звена и длъжностни лица. Контролът гарантира правилните, целесъобразни и законосъобразни действия по организиране, провеждане и изпълнение на обществените поръчки в Дружеството.
    Чл.44 (1) Във фазата на планиране и подготовка на обществените поръчки, с осъществяване на контрол се цели установяване дали практически са извършени всички необходими подготвителни действия, по изискуемия за това начин и какви са резултатите.
    (2) Във фазата на провеждане и възлагане на обществените поръчки, с осъществяване на контрол се цели установяване спазването на закона и настоящите Правила.
    (3) Във фазата на изпълнение на договорите за обществени поръчки, с осъществяване на контрол се цели установяване спазването на поетите ангажименти, качественото и срочно изпълнение на доставките, услугите и строителството.
    Чл.45 Контролните функции се осъществяват съгласно Глава първа - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Раздел II - ПРИЛОЖНО ПОЛЕ от настоящите Правила.

Глава девета
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА
Раздел I
ОБЩА ЧАСТ

Чл.46 (1) Настоящите правила регламентитрат реда за поддържането на Профила на купувача на „Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище, включително реда за удостоверяването на датата на публикуването на електронните документи в Профила на купувача, както и редът, по който се извършва изпращането на документи в Регистъра на обществените поръчки (РОП) и публикуването им в Профила на купувача.
(2) Профилът на купувача представлява част от информационната система ПРОЗОП и се обособява на самостоятелен интернет адрес, за който  е осигурена публичност.
Раздел II
 ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Чл. 47 (1) В Профила на купувача се публикуват документите и информацията, посочени в чл. 22б от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
(2) В документите, които се публикуват в Профила на купувача, се заличава информацията, за която участниците са приложили декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП, както и информацията, която е защитена със закон. На мястото на заличената информация се посочва правното основание за заличаването.
Чл. 48 Публикациите в Профила на купувача се извършват чрез информационната система ПРОЗОП от определени в настоящите правила служители.
Чл. 49 Информационната система ПРОЗОП автоматично визуализира публикациите в Профила на купувача по следните два начина, избрани от публикуващия служител:
1. Публикации от общ тип, които се обособяват самостоятелно или в отделен раздел / раздели от Профила на купувача. В този вид се публикуват документите и информацията по чл. 22б, ал.2, т.1, т.18, т.19, т.21 от ЗОП и други документи и информация, определени с настоящите  правила.
2. Публикации за конкретна обществена поръчка, които се обособяват в самостоятелен раздел в Профила на купувача, представляващ електронна преписка със самостоятелен идентификационен номер и дата на създаването. В този вид се публикват документите и информацията по чл. 22б, ал.2, т.2 – т.17, и т.20 от ЗОП.
Чл. 50 Публикациите на информация и документи в Профила на купувача се извършват от следните служители:
- Счетоводител от „Счетоводен отдел”, определен със изрична заповед на Управителя за възлагане на задължение - за публикуване на информацията и документите от счетоводен характер, посочени в чл. 22б, ал.2, т.9, т.14, т.16 от ЗОП;
- Ръководител ОП при Отдел ОП и Системен оператор определен със изрична заповед на Управителя за възлагане на задължение, за публикуване на информацията и документите от юридически характер, посочени в чл. 22б, ал.2, т.1-8, 10-13, т.15, т.17-21 от ЗОП.
Чл. 51 Достъпът до информационната система ПРОЗОП на определените служители по чл. 5 се осигурява чрез предоставянето на потребителско име и парола.
Чл. 52 Служителите по чл. 5 са длъжни да следят за спазването на сроковете, предвидени в ЗОП за публикуване на документи и информация в Профила на купувача.
Чл. 53 В срок до 01.10.2014г. определените служители по чл. 5 следва да осигурят публикуването в Профила на купувача вътрешните правила по чл. 8б от ЗОП, както и следната допълнителна информация:
-    лице за контакти по въпроси за обществените поръчки;
-    номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес на предприятето;
Чл. 54 (1) При публикуване на откриваща се обществена поръчка определеният служител по чл. 5:
- Записва в електронна форма в системата ПРОЗОП пълната документация на поръчката, която се визуализира в Профила на купувача едновременно с първото съобщение за поръчката.
- Използва аавтоматизираните функционалности на ПРОЗОП за генериране на идентификационен код и интернет адрес (хипервръзка) на електронно досие на поръчката, които се посочват в решението за откриване на поръчката в случаите, предвидени в ЗОП.
(3) Посочените в чл. 22б, ал.2 от ЗОП решения, протоколи, доклади, разяснения, договори и приложения към тях, споразумения, становища, публични покани и приложения към тях се публикуват от определените служители по чл. 5 чрез записването на актовете в електронна форма в системата ПРОЗОП и при задаване на връзка с електронните досиета на обществените поръчки, за които се отнасят актовете.
(4) При публикуването на електронни документи по предходната алинея служителят по чл. 5 добавя текстово описание на документа, което се визуализира в Профила на купувача.
(5) При публикуване на информация за датата, основанието и размера на извършено плащане по договор за обществена поръчка, служителят по чл. 5 използва автоматизирани функционалности на ПРОЗОП, като посочва връзката между плащането и конкретния договор или контрагент, а системата ПРОЗОП създава необходимата публикация в електроннното досие на обществената поръчка.
(6) При публикуването на друга информация или документ, чието публикуване е задължеително съгласно ЗОП, служителят по чл. 5 използва функционалностите на ПРОЗОП за създаване на публикация в електронното досие на конкретната обществена поръчка.
(7) Определените лица по чл. 5, натоварени с публикуването в Профила на купувача на документи, подлежаши на изпращане в РОП, извършват също и изпращането на документите в РОП. Изпращането се извършва в предвидените в ЗОП и ППЗОП срокове, по пощата или по електронен път, при условията и реда на ЗОП и ЗЕДЕП.

Раздел III

 УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ДАТАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ДОКУМЕНТИ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА

Чл.55 (1) Всяка публикация в Профила на купувача се придружава от информация за датата – ден, месец, година и времето – час и минута на създаването на публикацията.
(2) Информацията по ал. 1 се генерира и се визуализира автоматично от системата ПРОЗОП на база на действителното време на публикуване.
(3) При спазване на Закона за електронното управление и наредбата за административните услуги, приета по делегация на чл. 7 от ЗЕУ, астрономичексото време на публикуване се отчита от ПРОЗОП по стандарт UTC (Coordinated Universal Time), базиран на Препоръка 460E4 "Standard Frequen cy and Time Signal Emissions E  Стандартна честота и излъчване на времеви сигнал" от 1986 г. на Международния съюз по телекомуникации (ITU E International Telecommunications Union).
(4) Удостоверяването на датата на публикациите в Профила на купувача се извършва чрез възпроизвеждането на автоматично генерираното време на публикация, което съпровожда всяка публикация.
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

    §1  "Професионална компетентност" представлява наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация (което се доказва с диплома, сертификати и др.) и/или на умения (което се доказва с длъжностна характеристика, трудов договор и др.), усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

    §1  Настоящите Правила се приемат на основание чл.8б и чл.22г от ЗОП.
    §2 Настоящите Правила влизат в сила от 01.10.2014г., одобрени със Заповед №638/30.09.2014г.


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От ......................................

    Г-Н УПРАВИТЕЛ,
    Поради изтичане срока на договора/предвид настъпила необходимост от .... / моля да
разпоредите провеждането на процедура по ЗОП, с предмет: „.........................” при следните
условия:
1. Предмет на поръчката, описание на предмета на поръчката, количество и обем, включително на обособените позиции /когато е приложимо/;
2. Техническа спецификация, изготвена и подписана от лице с професионална компетентност по предмета на поръчката, съгласно §1 от Допълнителните разпоредби на настоящите Правила;
3. Изисквания за изпълнение на поръчката (начин за изпълнение, етапи при изпълнение и др. конкретни изисквания);
4. Планирана стойност на поръчката;
5. Срок за изпълнение;
6. Място на изпълнение;
7. Лицето, което ще дава разяснения по условията на обществената поръчка и което ще осъществява контрол по изпълнението на договора;
8. Изисквания за доказване на технически възможности и/или квалификацията на участника, както и нужните документи, съобразно предмета на поръчката (сертификати, удостоверения,  техническо оборудване и др.);
9. Критерии за оценка на офертите, а при критерий „икономически най-изгодна оферта” и показателите за комплексна оценка с тяхната относителна тежест или подреждането им по важност в низходящ ред, когато по обективни причини е невъзможно да се посочи относителната им тежест;
10. Методика за оценка на офертите при критерий „икономически най-изгодна оферта”, изготвена и подписана от лице с професионална компетентност по предмета на поръчката;
11. Гаранция за участие /в проценти, не повече от 1% от стойността на поръчката/;
12. Гаранция за изпълнение /в проценти, не повече от 5% стойността на поръчката/;
13. Други уточнения и изисквания за изпълнение на поръчката;
14. При обществени поръчки свързани със строителство се прилагат заверени за вярност копия на остойностени количествени сметки и подписани от длъжностно лице което ги е изготвило;
15. При обществени поръчки свързани с ново строителство или довършителни дейности при новото строителство се прилагат всички налични проекти;
16. При обществени поръчки на които се дава възможност на участниците да се запознаят с обектите по обществената поръчка да се посочи длъжностно лице което ще отговаря за огледите, дати и часове за същите;
17. Приблизителна начална дата за стартиране подготовката на обществената поръчка;
18. Мотиви от необходимостта за провеждането на обществената поръчка (посочва се подробно нуждата от закупуването, извършването на услугата или строителството).

Приложение №2

ПЛАН-ГРАФИК
на обществените поръчки в „Водоснабдяване и Канализация” ООД Търговище за периода от ........................г. до ............................г.

Описание на обекта и предмета на обществената поръчкаВид на процедурата на обществената поръчка
Кратко описание на предмета и обема на обществената поръчка
Планирана прогнозна стойност без включен ДДС
Предвиждане на обособени позиции и планираната стойност на всяка една от тях без включен ДДС
Прогнозен период за подготовка, възлагане и изпълнение на обществената поръчка
Приблизителна дата за обявяване на процедурата
Срок за изпълнение на обществената поръчка /срок на договора/
Длъжностните лица, които са пряко отговорни за подготовката, възлагането, изготвянето на задание и изпълнението на конкретната поръчка